Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 20.12.2015

KW_TAGS

Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i naprawczym. W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy.

Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską.

Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy.

Adresaci kursu:

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw.

Dla kogo jest kurs na syndyka:

 • dyrektorów przedsiębiorstw
 • prezesów i członków zarządu firm i instytucji
 • pracowników administracji państwowej
 • właścicieli firm prywatnych
 • osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach
 • osoby zamierzające zdobyć zawód syndyka

Terminy i zapisy na kurs syndyka

Kurs realizowany jest w formie 3 spotkań (3 + 2 + 2 dni) w dni robocze lub weekendy.

Terminy rozpoczęcia kursu:

 • 1 zjazd - 19-21 lutego 2016
 • 2 zjazd - 05-06 marca 2016
 • 3 zjazd - 19-20 marca 2016

Zapisy na kurs:

Kurs organizowany jest cyklicznie w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić: formularz zgłoszeniowy on-line

Jak zostać syndykiem i Kto może zostać syndykiem masy upadłościowej?

Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. Może o nią ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka, przez co najmniej 3 lata zarządzała: przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (w tym także własnym- działalność gospodarcza) lub majątkiem upadłego przedsiębiorstwa;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • Jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.

Jak można zostać syndykiem masy upadłościowej?

Aby uzyskać licencję, oprócz odpowiedniego wykształcenia czy doświadczenia, należy przede wszystkim zdać egzamin państwowy, który przeprowadzany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

Egzamin jest pisemny, składa się z dwóch części:

 • część pierwsza, to test jednokrotnego wyboru, zawierający 100 pytań gdzie każde zawiera po 3 propozycje odpowiedzi (A, B, C). Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt, co maksymalnie daje 100 punktów. Za pozytywny wynik części testowej uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 min.

Po godzinnej przerwie odbywa się:

 • część druga, to zadanie problemowe. Wykonanie zadania ocenia się w skali od 0 do 30 punktów. Za pozytywny wynik za wykonanie zadania problemowego uznaje się uzyskanie co najmniej 20 punktów. Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 min.

Ministerstwo na każdy rok kalendarzowy ogłasza terminy egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

Al. Ujazdowskie 11,00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33

z dopiskiem „Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1.312,50 PLN.

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

z dopiskiem „Opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.

Do wniosku zgłoszeniowego do egzaminu należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.


Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego).

Licencję syndyka przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

Opłata za złożenie wniosku o wydanie licencji wynosi 200,00 PLN.

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks