Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 01.11.2018

KW_TAGS

Dodatkowe wynagrodzenie w programie unijnym

Firma korzysta z programów stażowych dofinansowywanych ze środków UE. Pracownicy (opiekunowie stażu) mogą z tego tytułu otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Warunek jest taki, aby pracodawca wypłacił opiekunowi, a szkoła zwróciła pracodawcy, poniesione koszty. W jakiej formie powinno się to odbyć? Czy w takiej sytuacji można pracownikowi (opiekunowi) przyznać dodatek do wynagrodzenia czy np. należałoby zawrzeć odrębną umowę zlecenia?

Sposób zaangażowania pracowników w realizacji projektu unijnego powinny określać dokumenty związane z danym projektem, w tym w szczególności szczegółowy opis osi priorytetowych danego projektu oraz umowa o dofinansowanie. Na wybór podstawy prawnej zaangażowania załogi wpływają również w pewnym stopniu wytyczne, z których wynikają m.in. zasady kwalifkowalności poszczególnych wydatków.

Co do zasady koszty związane z zatrudnieniem załogi przy realizacji poszczególnych projektów unijnych mogą być finansowane z funduszy unijnych, o ile wynika to ze specyfiki projektu. Ważne przy tym, aby wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników były ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z Kodeksem pracy.

Kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem

Według Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, kwalifikowalnymi (czyli podlegającymi dofinansowaniu) składnikami wynagrodzenia pracowników są w szczególności:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • odpisy na ZFŚS oraz
 • wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

Natomiast dofinansowaniu nie podlegają:

 • wpłaty dokonywane przez pracodawców na PFRON,
 • świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu,
 • koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
 • nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,
 • koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego, chyba że zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy oraz zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, oraz potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich odprowadzania/przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta.

Podstawa zaangażowania załogi w projekcie unijnym

Sposób zaangażowania pracowników w realizacji projektu unijnego powinny określać dokumenty związane z danym projektem, w tym w szczególności szczegółowy opis osi priorytetowych danego projektu oraz umowa o dofinansowanie. Na wybór podstawy prawnej zaangażowania załogi wpływają również w pewnym stopniu wytyczne, z których wynikają m.in. zasady kwalifkowalności poszczególnych wydatków.

Ze wspomnianych Wytycznych wynika, że realizacja programów unijnych powinna odbywać się – co do zasady – na podstawie umowy o pracę w formie np. odrębnej umowy o pracę na część etatu, czy okresowego zwiększenia obowiązków wynikających z obowiązującej strony umowy. Wyjątkowo jednak możliwa jest współpraca w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Zależnie od podstawy zaangażowania załogi przy realizacji projektu, wytyczne wskazują, które wydatki są kwalifikowalne (np. w przypadku powierzenia realizacji projektu w ramach zwiększenia dotychczasowych obowiązków wynikających z obowiązującej umowy o pracę kluczowe jest wyodrębnienie zadań z projektu w umowie lub zakresie czynności).

Podstawa prawna:

art. 29 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).

 
Katarzyna Wrońska-Zblewskaekspert
ekspert portalu Portalkadrowy.pl

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

PR-imo

5 kosztownych błędów w AdWords, których więcej nie popełnisz

O tym, do czego może doprowadzić brak znajomości zasad Google AdWords świadczy przykład 12-letniego Jose Javiera z Hiszpanii, który chcąc czerpać zyski...

Terminale-ręczne

Terminale ręczne

Terminale ręczne to nic innego jak małe, przenośne komputery zintegrowane z czytnikiem kodów lub opcjonalnie z anteną RFID, służące do odczytywania i...

dotPR

Komandor z dwoma nagrodami za 2017 rok

Końcówka roku to niezwykle udany czas dla marki meblowej Komandor, która może pochwalić się otrzymaniem dwóch prestiżowych nagród: Laur Klienta oraz...

PR-imo

Ekonomistki, prawniczki i humanistki szturmują branżę IT. Pracę...

Jeszcze pięć lat temu ich udział w rekrutacjach związanych z IT był znikomy. Dziś kobiety stanowią 20% wszystkich kandydatów, z czego połowa to...

bitcoin moneta kryptowaluta

Gorączka złota XXI wieku, czyli do czego może prowadzić pogoń za...

Wartość rynku kryptowalut przekroczyła 750 miliardów dolarów . Zainteresowanie technologią i samym systemem wirtualnych walut nie słabnie, a wręcz...

Ubezpieczenia komunikacyjne - pytania

Ubezpieczenia komunikacyjne — odpowiadamy na najważniejsze pytania

Kupiłeś nowy samochód i zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego ubezpieczenia? A może rozważasz zmianę starej polisy na bardziej atrakcyjną?...

Zapachy, które uczynią Cię szczęśliwym - neuromarketing

Okres zimowy to czas kiedy jesteśmy często przygnębieni i zestresowani. Wynika to z różnych czynników, ale do najważniejszych można zaliczyć krótki...

Polacy wysyłają o 88 proc. więcej paczek za granicę

Rok 2015 okazał się przełomowym dla usług KEP, obejmujących przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe.