Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 18.04.2014

KW_TAGS

To być może truizm, ale oprócz dobrego pomysłu każda firma potrzebuje kapitału. Kapitał zapewnia nie tylko funkcjonowanie ale i rozwój. Skąd więc wziąć fundusze na realizację swoich pomysłów i marzeń?

Jak pokazuje praktyka, kredyty i pożyczki bankowe stanowią główne źródło finansowania większości firm sektora MŚP. Nadal jednak, często małe przedsiębiorstwa, z uwagi na niewielki poziom kapitałów własnych oraz problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań, mają trudności z uzyskaniem kredytów bankowych. Co wobec tego zamiast kredytu?

Leasing

Bardzo często, wiele firm pozyskuje niezbędne środki za pomocą leasingu – jest to swojego rodzaju „dzierżawa” kapitału w postaci konkretnych środków trwałych. Generalnie umowa leasingu umożliwia ich wykup po zakończeniu okresu jej trwania. Jest to forma, która pozwala rozwijać działalność nie posiadając znacznych środków własnych. Jego pozyskanie jest dużo łatwiejsze i wielokrotnie tańsze od kredytu bankowego – ilość zabezpieczeń jest znikoma, lub nie ma ich wcale.
Na polskim rynku dostępne jest kilka rodzajów leasingu, ale najbardziej popularne to leasing operacyjny i finansowy. Podstawową różnicą między nimi jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych co ma zasadniczy wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu .

 • Leasing operacyjny (zwany również usługowym) polega na czasowym przekazaniu dobra w użytkowanie, przy czym czas ten jest krótszy niż okres normatywnego zużycia tego dobra. Przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy, który ma prawo do naliczania amortyzacji i do zwrotu podatku VAT. Leasingobiorca płaci miesięczne raty leasingowe, które stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu. Umowa leasingowa może gwarantować leasingobiorcy prawo pierwokupu, za określoną z góry wartość końcową, przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy . Dla większości przedsiębiorstw jest to zdecydowanie lepsza forma finansowania działalności ze względów podatkowych. Leasing operacyjny daje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej, rat leasingowych (raty kapitałowej i odsetek) oraz wszystkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu leasingu.
 • W leasingu finansowym przedmiot leasingu jest również własnością leasingodawcy, lecz zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że leasingobiorca ma prawo do odpisów amortyzacyjnych. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa, która stanowi częściową spłatę wartości przedmiotu leasingu, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychody. Jedynie część odsetkowa raty może zostać zaliczona do kosztów przez leasingobiorcę. Podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu. Najczęściej czas trwania umowy jest zbliżony do normatywnego zużycia leasingowanego dobra. Oznacza to, że w okresie trwania umowy następuje całkowita jego amortyzacja, a leasingobiorca spłaca całkowicie jego wartość początkową (zakupu). Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej. Przyjęte jest, że leasing finansowy wykorzystywany jest do finansowania dóbr inwestycyjnych o większej wartości niż w przypadku umów leasingu operacyjnego.

Wybór formy leasingu zależy oczywiście od korzystającego, jego aktualnych potrzeb w zakresie rozliczania kosztów podatkowych oraz przewidywanego okresu korzystania z przedmiotu leasingu.
Przeważnie, z uwagi na niższe koszty początkowe (czyli mniejsze zaangażowanie wkładu własnego) przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej wybierają leasing operacyjny - średnio zawieranych jest tak ok. 85% wszystkich umów leasingowych. Pozostałe 15% to umowy zawierane na leasing finansowy, przy których cały VAT od środka trwałego należy uiścić z góry, dlatego na tę formę leasingu decydują się z reguły duże korporacje, które posiadają więcej gotówki . Dodatkowo przy tej formie finansowania jest możliwość zastosowania amortyzacji przyspieszonej, która wpływa na wynik spółki, daje również możliwość bardziej elastycznego podejścia do określania czasu trwania umowy.

Faktoring

Faktoring jest jedną z form finansowania należności od odbiorców, służy więc do poprawienia płynności bieżącej przedsiębiorstwa. Często porównywany jest on do kredytu kupieckiego. Nie jest jednak kredytem, ponieważ umowa faktoringowa nie powoduje powstania zobowiązania, lecz tylko przeniesienie (cesję) prawa do otrzymania należności z faktury sprzedaży na rzecz instytucji oferującej usługi faktoringowe (banki, firmy faktoringowe). Najczęściej oferowany jest faktoring właściwy (pełny) i niewłaściwy (niepełny).

 • Umowa faktoringu właściwego polega na tym, że w umowie przelewu wierzytelności strony postanawiają, że ryzyko związane z wypłacalnością dłużnika bierze na siebie faktor. Przed podpisaniem takiej umowy faktor sprawdza stan prawnomajątkowy przyszłego dłużnika. 
 • Faktoring niewłaściwy polega na tym, że ryzyko pozostaje po stronie sprzedawcy (faktoranta). Oznacza to, że jeżeli faktor nie może ściągnąć wierzytelności od dłużnika, możliwość skorzystania z prawa regresu w stosunku do faktoranta, który de facto musi uregulować należność .
 • Faktoring mieszany stanowi pomieszanie obu wyżej wymienionych rodzajów umów faktoringowych. Polega on na tym, że w umowie zawarty jest limit kwotowy do którego stosowane są zasady faktoringu pełnego. Po przekroczeniu tej kwoty umowa faktoringu zmienia się na niepełny. 

W przypadku faktoringu nie można zapomnieć także o jego wpływie na płynność finansową i rentowność przedsiębiorstwa . Pozwala na wydłużanie terminów płatności dla klientów, daje łatwy i szybki dostęp do gotówki, w przypadku konieczności regulowania pilnych płatności. Może pomóc w uzyskaniu dodatkowych rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań. Faktoring poprawia również strukturę bilansu – spadek należności.

Forfaiting

Forfaiting jest zbliżony do faktoringu. Służy finansowaniu należności związanych z transakcjami eksportowymi i pochodzącymi od podmiotów zagranicznych . Bank (forfaiter) dyskontuje wierzytelności eksportowe zabezpieczone przez bank importera, dokonując wypłaty za wyeksportowany towar z potrąceniem tzw. odsetek eksportowych . Wymagane jest w tym przypadku zabezpieczenie dodatkowe w formie udzielonej importerowi przez zagraniczny bank gwarancji, awalu na wekslu lub akredytywy z odroczonym terminem płatności. Warunki wykonania transakcji forfaiting uzgadniane są przez bank i eksportera w drodze negocjacji .
Korzyści z forfaitingu:

 • tani sposób finansowania transakcji eksportera,
 • poprawia płynność finansową eksportera dzięki wcześniejszemu otrzymaniu należności za dostarczony towar lub wykonaną usługę,
 • eliminuje ryzyko związane z transakcją handlową,
 • eksporter ponosi odpowiedzialność tylko za autentyczność i poprawność dokumentów przedstawionych do forfaitingu,
 • w forfaitingu stosuje się standardowe dokumenty funkcjonujące w handlu międzynarodowym,
 • eksporter dzięki forfaitingowi może zaproponować importerowi odroczone terminy płatności

Wykorzystywanie zewnętrznego finansowania jest elementem niezbędnym do prawidłowego i systematycznego rozwoju. Pozwala ono osiągać coraz to nowe cele inwestycyjne i rozwijać działalność firmy. Jednak wzajemna relacja kapitału własnego i obcego powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego perspektyw rozwoju, polityki innowacji, otoczenia konkurencyjnego, potencjału rynku zbytu oraz wielu innych równie ważnych czynników uwzględnianych w ogólnej strategii działalności.

Dariusz Ciecierski
Analityk finansowy i konsultant
 

 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Skąd przedsiębiorcy biorą pieniądze na założenie firmy?

Nie potrzeba ogromnych środków aby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Skąd pozyskać kapitał na start? Oto kilka pomysłów.

umowa franczyzy

Umowa franczyzy - na co należy zwrócić uwagę przed jej podpisaniem

Franczyza to sposób na własny biznes pod cudzym szyldem. Jest to rodzaj umowy, polegającym na prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności w ramach już...

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny – wybawienie czy kolejna pułapka?

Konsolidacja kredytów uznawana jest za wyjątkowe ułatwienie dla osób, które posiadają kilka pożyczek i mają problem z ich regularnym spłacaniem. Czy...

Gwarancje de minimis rozszerzone na inwestycje i rozwój

Warunki nowych gwarancji w programie wspierania przedsiębiorczości...

Fintech-warszawa

Giganci fintech wyruszają z Warszawy w poszukiwaniu najbardziej...

Do grona kluczowych partnerów programu akceleracyjnego Bridge to MassChallenge Warsaw dołączyła Visa, światowy lider płatności cyfrowych.

Wniosek o dotacje z UP

Jak wypełnić wniosek o dotację z UP Warszawa?

Jeśli ubiegasz się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to pewnie zastanawiasz się, jak wypełnić wniosek z urzędu pracy?

Definicje-forex

Pięć najważniejszych pojęć rynku Forex

Ze względu na cechy sprzyjające zyskownym inwestycjom, rynek Forex cieszy się coraz większą popularnością

czek

Kredyt vs grant – finansowanie inwestycji

Niezależnie czy ubiegamy się o przyznanie kredytu inwestycyjnego, czy grantu, należy...